منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

1341928
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
34
386
34
6065
3363
1341928

امروز: شنبه، 29 خرداد 1400

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

-1 شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
-2 بررسی وشناخت کمبودها،نیازها و نارسائیهای اجتماعی ،فرهنگی، آموزشی، بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی دراین زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط
-3 نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
-4 همکاری با مسئولین اجرایی ونهادها وسازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی،آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
-5 برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ، عمرانی، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
-6 تشویق وترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
-7 اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
-8 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی واموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
-9 تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العملهای وزارت کشور.
-10 تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
-11 همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
-12 تصویب بوجه، اصلاح ومتمم بوجه و تفریق بوجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت
آیین نامه مالی شهرداریها وهمچنین تصویب بوجه شورای شهر.
-13 تصویب وامهای پیشنهادی پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
-14 تصویب معاملات و نظارت برآنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه وصلاح وبا رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
-15 تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید وموافقت وزارت کشور.
-16 تویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
-17 نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
-18 نظارت بر امور بهداشتی حوزه شهر
-19 نظارت برامور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن تربیت ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از آتش سوزی و مانند آن.
-20 تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
-21نظارت بر ایجاد گورستان ،غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
-22 وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسسیات شهری
-23 نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تاسسیات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
-24 تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه وکوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
-25 تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوار های شهر با رعایت مقررات موضوعه وانتشار آن یرای اطلاع عموم
-26 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانها ی وابته به آن با رعایت آیین نامه مالی ومعاملات شهرداریها.
-27 تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
-28 وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانها ی عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
-29 وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات وبنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره.
-30 نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقص و تخلف به شهردار وپیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
-31 شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بوجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
-32 واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی و غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری  را که در چهار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
-33 همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
-34 بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفضیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی
 

مناسبتها

1 copy.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی