منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

1341696
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
188
157
1495
5833
3363
1341696

امروز: جمعه، 28 خرداد 1400

آگهی مناقصه عمومی واگذاری نگهداری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گلدشت

شهرداری گلدشت باستناد مصوبه شماره 98/969/ش مورخ19-9-98شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری ونگهداری خدمات شهر وفضای سبز سطح شهر ونگهداری ساختمانهای خود به بخش خصوصی به صورت حجمی برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط ودارای سابقه کار در این زمینه اقدام نماید.

1)شرکت کنندگان باید دارای سابقه کار مفید در این زمینه باشند .

2)شرکت کنندگان موظف به رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله کارمندان کشوری وشهرداریها در معاملات دولتی وشهرداری ها می باشند.

3)پیشنهاد دهندگان باید تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 3-10-98به شهرداری گلدشت مراجعه وپس از واریز مبلغ یک میلیون ریال (واحتساب ارزش افزوده )به حساب جاری 0105781374007نزد بانک ملی شعبه گلدشت نسبت به تحویل مدارک مربوطه از شهرداری اقدام نمایند.

4)پیشنهاد دهندگان باید مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت وجه نقد به حساب 3100003436004سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه گلدشت واریز ویا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نمایند.(چکهای حقیقی وحقوقی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد).

5)پیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت شرایط مناقصه هستند در غیر اینصورت به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان معرفی تا به صورت قانونی با انها برخورد گردد.

6)پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 4-10-98در سه پاکت لاک ومهر شده به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند .پاکت( الف )حاوی فیش واریزی جهت خرید اسناد وسپرده شرکت در مناقصه .پاکت (ب)حاوی اساسنامه وگواهینامه تایید صلاحیت وسوابق کاری مرتبط و..... وپاکت (ج)حاوی پیشنهاد قیمت.

7)پیشنهادات رسیده درساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 4-10-98با حضوراعضای کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد باز وقرائت خواهد شد.

8)کمیسیون در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده ویا مبهم ومخدوش ویا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد وکمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد .

9)کمیسیون در صورتیکه حداقل 3فقره پیشنهاد رسیده باشد اقدام به بازگشایی پاکت ها خواهد نمود.

10)کسورات قانونی نظیر بیمه ، مالیات ، عوارض ،کارشناسی ، هزینه درج آگهی در روز نامه وغیره طبق مقررات بعهده برنده مناقصه است .

11)سپرده نفر اول چنانچه با شهرداری قراردادمنعقد نکند به نفع شهرداری ضبط وبا نفر دوم قراردادمنعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نیز از بستن قرارداد امتنا ع ورزند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

12)درصورتیکه شهرداری از عملکردپیمانکار در طول مدت قرارداد رضایت داشته باشد ضمن اخذ مجوز از شورای اسلامی شهروبا نرخ اعلام شده جدیدقرارداد تا یکسال قابل تمدیدخواهد بود.

مهدی غلامی   شهردار گلدشت

 

 

دریافت تصویر مناقصه با کیفیت اصلی

 

photo 2019 12 18 18 50 00

 

 

 

مناسبتها

14.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی