منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

1341678
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
170
157
1477
5815
3363
1341678

امروز: جمعه، 28 خرداد 1400

آگهی مزایده

شهرداری گلدشت باستناد مصوبه شماره 98/782/ش مورخ01-8- 98شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات جمع آوری اقلام بازیافتی شهروندان از درب منازل به صورت هوشمند وسنتی برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط ودارای سابقه کار در این زمینه اقدام نماید.

1)شرکت کنندگان باید دارای مجوز از مرکز فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در این زمینه باشند .

2)پیشنهاد دهندگان باید دارای نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن وتجارت باشند.

3)پیشنهاد دهندگان باید دارای مجوز وعضویت در اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی باشند.

4)شرکت کنندگان موظف به رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله کارمندان کشوری وشهرداریها در معاملات دولتی وشهرداری ها می باشند.

5)پیشنهاد دهندگان باید تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 17-10-98به شهرداری گلدشت مراجعه وپس از واریز مبلغ یک میلیون ریال (واحتساب ارزش افزوده )به حساب جاری 0105781374007نزد بانک ملی شعبه گلدشت نسبت به تحویل مدارک مربوطه از شهرداری اقدام نمایند.

6)پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سیو شش میلیون ریال به صورت وجه نقد به حساب 3100003436004سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه گلدشت واریز ویا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نمایند.(چکهای حقیقی وحقوقی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد).

7)پیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت شرایط مزایده هستند در غیر اینصورت به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان معرفی تا به صورت قانونی با انها برخورد گردد.

8)پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 18-10-98در سه پاکت لاک ومهر شده به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند .پاکت( الف )حاوی فیش واریزی جهت خرید اسناد وسپرده شرکت درمزایده .پاکت (ب)حاوی اساسنامه وگواهینامه تایید صلاحیت وسوابق کاری مرتبط و..... وپاکت (ج)حاوی پیشنهاد قیمت.

9)پیشنهادات رسیده در ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 18-10-98با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.

10)کمیسیون در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مزایده رسیده ویا مبهم ومخدوش ویا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد وکمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد .

11)کمیسیون در صورتیکه حداقل 3فقره پیشنهاد رسیده باشد اقدام به بازگشایی پاکت ها خواهد نمود.

12)کسورات قانونی نظیر بیمه ، مالیات ، عوارض ،کارشناسی ، هزینه درج آگهی در روز نامه وغیره طبق مقررات بعهده برنده مزایده است .

13)سپرده نفر اول چنانچه با شهرداری قراردادمنعقد نکند به نفع شهرداری ضبط وبا نفر دوم قراردادمنعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نیز از بستن قرارداد امتنا ع ورزند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

14)در صورتیکه شهرداری از عملکرد پیمانکار در طول مدت قرارداد رضایت داشته باشد ضمن اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر وبا نرخ اعلام شده جدید قرارداد تا یکسال قابل تمدید خواهد بود.

                                                            مهدی غلامی  شهردار گلدشت

 

 

دریافت تصویر مزایده با کیفیت اصلی

 

photo 2019 12 23 18 58 20

مناسبتها

13.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی